Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 133 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk»

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 ble vedlegg XIII (Transport) i EØS-avtalen endret for å innlemme kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Formålet med kommisjonsforordningen er å sette i gang fase 1 av 3 i implementeringen av telematikkprogrammer for godstrafikk. Forordningen gir detaljerte IT-spesifikasjoner og en hovedplan for utviklingen av systemet. Utviklingen skal foregå i fase 2 og ibruktaking utgjør fase 3. Formålet med forordning (EC) nr. 62/2006, som kommisjonsforordningen gjør endringer i, er å legge forholdene til rette for en enklere informasjonsutveksling mellom aktører innen godstransport, uavhengig av land og operatør.

Godstrafikk med tog over lengre distanser involverer mange parter, som bl.a. avsender og mottaker, ofte flere jernbaneforetak og flere infrastrukturforvaltere. For å gjøre godstransport med jernbane mer attraktivt sammenlignet med frakt av gods på vei som ofte omhandler færre parter, må blant annet kommunikasjon og samhandling mellom aktørene på jernbanen fungere på en god måte. Det har blitt utviklet flere ulike systemer i Europa, men disse har ikke kunnet kommunisere med hverandre på en tilfredsstillende måte. Det har derfor vært ønskelig med en felles tilnærming som sikrer utviklingen av et enhetlig system som alle aktører på jernbanen kan benytte.

Kommisjonsforordning 328/2012 gjør endringer i forordning 62/2006. Formålet med forordning 62/2006 er å legge forholdene til rette for enklere informasjonsutveksling innen godstransport på det transeuropeiske jernbanenettet, uavhengig av land og operatør. Det skal bidra til å styrke konkurranseevnen til godstransport på dette jernbanenettet. Forordningen inneholder grunnleggende minimumskrav til systemer og grensesnitt som skal etableres av de ulike aktørene. Det endelige målet med forordning 62/2006 er, ved hjelp av informasjonsutveksling, å styre godssendinger som påvirkes av et stort antall grensesnitt og gjøre overganger mellom ulike aktører enklere. Eksempler på dette er når et tog kjører over en landegrense og må få tildelt kjørevei på sporet av en ny infrastrukturforvalter, eller når et nytt jernbaneforetak overtar togstammen for å stå for transporten videre.

I og med at gjennomføring av kommisjonsforordningen medfører økonomiske forpliktelser for Norge i de kommende årene, er Stortingets samtykke til godkjennelse av beslutningen i EØS-komiteen nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26.

EØS-komiteens beslutning og kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside