Historisk arkiv

Rundskriv F-06-06: Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rundskriv
F-06-06

Saksnr.

VEDLEGG TIL F-4199 ÅRSREGNSKAP FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Retningslinjer for revisorattestasjon av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager

1 Innledning

Det revisorattesterte årsregnskapsskjemaet fra de ikke-kommunale barnehagene tjener to formål for departementet. For det første inngår skjemaet i departementets kontroll av bruken av midlene bevilget av Stortinget. Dernest er formålet å samle inn statistisk informasjon til bruk i departementets arbeid med rammevilkårene i barnehagesektoren. Skjemaet skal fylles ut av private, fylkeskommunale og statlige barnehager. Opplysninger om kommunale barnehager blir hentet inn via KOSTRA.

2 Hjemmelsgrunnlaget

Oppgavene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Kunnskapsdepartementet, med hjemmel i bevilgningsreglementet (av 19. november 1959 med senere endringer) § 10. Regelverk for tildeling av statstilskudd og forbehold om kontroll og innsending av regnskap er gitt i departementets årlige tilskuddsrundskriv. Statistisk sentralbyrå vil, i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 3-2 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk. I samsvar med dette stilles det krav om at alle ikke-kommunale barnehager sender inn oversikt over regnskapsdata. Dette gjøres på blankett F-4199 Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager.

3 Forholdet til annen regnskapsplikt

Det er viktig å skille mellom barnehagens regnskapsplikt etter regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, og departementets krav om innlevering av årsregnskapsskjema. Disse to forholdene må sees separat. Alle ikke-kommunale barnehager skal fylle ut årsregnskapsskjemaet uavhengig av hvilke regnskapskrav man for øvrig er underlagt. Barnehager som drives som virksomhet uten regnskapsplikt og som i ligningssammenheng benytter standardfradrag fremfor dokumenterte utgifter, fritas ikke fra å levere årsregnskapsskjemaet. Disse barnehagene må sørge for å ha den nødvendige regnskapsoversikt og dokumentasjon som skal til for å oppfylle kravene knyttet til årsregnskapsskjemaet. På tilsvarende vis er det ikke tilstrekkelig for regnskapspliktige barnehager å kun sende inn sitt ordinære regnskap fremfor å benytte departementets skjema.

4 Krav til revisor

Med barnehagens revisor forstås en revisor eller regnskapskyndig person valgt av barnehagenes eier eller eierstyre. Det stilles ikke krav om at personen som attesterer årsregnskapsskjemaet skal ha formell revisorkompetanse som statsautorisert eller registrert revisor. For barnehager som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller annen særlovgivning for den enkelte driftsform, innebærer dette at det ikke er behov for å fremskaffe en person med formell revisorkompetanse for den type attestasjon som departementet forlanger. For regnskapspliktige virksomheter er det naturlig at barnehagens ordinære revisor foretar attestasjonen.

Det stilles visse minstekrav til valgt revisors uavhengighet. Valgt revisor skal være en annen enn den som til daglig utfører regnskapsarbeidet (inkl. inn- og utbetalinger). Revisor skal heller ikke være i nært slektsforhold til eier av barnehagen. Det er derimot anledning til å benytte brukere av barnehagen som revisor.

5 Kontrollhandlinger

Attestering av revisor innebærer ikke at det skal foretas noen fullstendig regnskapsrevisjon av barnehagen. Hensikten er imidlertid at revisor med sin kontroll bidrar til å sikre kvaliteten på den informasjonen som gis. For å få mest mulig korrekte opplysninger om de offentlige tilskuddene, oppfordrer dessuten departementet kommunen til å fylle ut post 3400, spesifisering av offentlige tilskudd.

Med sin attestasjon bekrefter barnehagens revisor at det er foretatt kontroll av følgende punkter:

  • At det er samsvar mellom utbetalt statstilskudd og antall barn på årsmeldingen ( KOSTRA-skjema 16) eller eventuelt åpningsmeldingen (F-4197 Melding om åpning av barnehage/endring i antall barn).
  • At oppgitt kommunalt og statlig tilskudd er i samsvar med kommunens opplysninger og faktiske utbetalinger til barnehagen.
  • At oppgitt foreldrebetaling er i tråd med antall barn på års- eller åpningsmelding og avtalte betalingssatser.
  • At alle kostnader knyttet til lønnet arbeid, også eiers, er oppført.
  • At det er redegjort i merknadsfeltet for hvilke disposisjoner som er foretatt dersom det er et avvik mellom utgifter og inntekter.

Lenke til Rundskriv (PDF)