Rundskriv H-5/14 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2015

Departementet har fastsatt forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2015, jf. regnskapsforskriften § 13-5.

Kommuner og fylkeskommuner
Kommunal Landspensjonskasse
Statens Pensjonskasse
DNB Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring
Oslo Pensjonsforsikring
Pensjonskasseforeningen
Aktuarene
Gabler Wassum
AON Norway
Fylkesmennene
KS (Kommunesektorens organisasjon)
Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kommunerevisorforbund

 

Nr.
H-5/14
Vår referanse
14/3595-1
Dato:
27.05.2014

 

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2015, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,65 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %.

 

  • Beregningene skal foretas på grunnlag av oppdaterte levealdersforutsetninger som tar høyde for økt levealder. Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene (K2013FT).

 

  • Beregningene skal inkludere pensjonsreformen, det vil si levealdersjustering, ny regulering av løpende pensjoner (jf. ovenfor) og individuell garanti for årskull født tom. 1958.

 

  • Beregningene skal bygge på ny uføreordning i Folketrygden.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at premieavvik oppstått i regnskapsåret 2014 og senere skal amortiseres over 7 år. Kommuner og fylkeskommuner som ønsker det har fortsatt anledning til å amortisere premieavviket over 1 år.

 

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør
Bent Devik
seniorrådgiver