Rundskriv V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Endringer i forskriften innebærer at nye organisasjoner som fyller vilkårene kan søke midler fra deler av spilleoverskuddet til Norsk Tipping som fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2014.

Rundskriv V-11B Endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (.pdf)