Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anmodning om å åpne for å ta imot søknader om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk for inntektsåret 2016

Endring i skattebetalingsloven om utsatt betaling av formuesskatt

Vi viser til Prop. 2 L (2016-2017) om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) og tidligere kontakt om lovforslaget.

I Prop. 2 L (2016-2017) foreslo departementet en midlertidig regel om utsatt betaling i to år av formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat kalenderåret før inntektsåret. Departementet foreslo at renten i utsettelsesperioden skulle settes til 5 pst. Videre foreslo departementet at formuesskatten som kan utsettes på grunn av virksomhetens underskudd må være til sammen minst 30 000 kroner i inntektsåret for at skattyter kan kreve å utsette betalingen av den.

For at ordningen kan få effekt for forskuddsskatten og forskuddstrekket i 2016, ble forslaget fremmet i en egen proposisjon. Departementet foreslo at det ikke åpnes for tilbakebetaling av allerede innbetalt forskuddsskatt eller forskuddstrekk før skatteoppgjøret året etterpå. Skattytere som ikke får endret forskuddsskatten eller forskuddstrekket i 2016, eller som allerede har betalt inn skatt som overstiger det vedkommende skal betale med ordningen med utsatt betaling av formuesskatten, vil dermed få utbetalt et tilgodebeløp ved skatteoppgjøret i 2017.

Finanskomiteen har i dag avgitt innstilling til den fremlagte lovproposisjonen, jf. Innst. 36 L (2016-2017). Komiteens flertall har foreslått å endre ordningen slik at vilkåret om regnskapsmessig underskudd ikke gjelder for aksjer. For at utvidelsen skal være provenynøytral, foreslår komiteen å øke rentesatsen til 6 pst. Flertallet viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak til lov om endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt):

I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) skal ny § 15-3 lyde:

(1)   Personlig eier av aksje kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på aksjen.
(2)   Personlig eier av annen virksomhet kan kreve å utsette betalingen av formuesskatten på virksomhetsformuen dersom virksomheten har underskudd i årsregnskapet kalenderåret før inntektsåret. Som virksomhetsformue regnes andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd.
(3)   Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.
(4)   Utsatt betaling etter denne bestemmelsen kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet utsatt formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.
(5)   Utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Ved oversittelse av ny betalingsfrist beregnes forsinkelsesrente etter § 11-1 av kravet tillagt rente etter første punktum.
(6)   Skattyter som kan kreve betalingsutsettelse etter denne bestemmelsen, kan fritas for forskuddstrekk og forskuddsskatt tilsvarende forventet utsatt formuesskatt.
(7)   Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av denne paragraf.

Første plenumsbehandling av lovforslaget i Stortinget er berammet til 15. november 2016. Andre behandling og sanksjonering av loven blir gjennomført senere.

Lovforslaget innebærer at skattyter som kan kreve betalingsutsettelse for formuesskatten, kan gis helt eller delvis fritak for betaling av resterende forskuddsbetalinger for 2016. Dette betyr at skattyter kan gis fritak for betaling av hele eller deler av forskuddstrekket for desember eller forskuddsskatten for fjerde termin med forfall 15. november. Basert på innstillingen fra finanskomiteen, er det sannsynlig at lovforslaget blir vedtatt av Stortinget første gang 15. november 2016. Fordi ordningen er frivillig for skattytere som ønsker og søker om betalingsutsettelsen, og fordi formålet med ordningen er å yte likviditetshjelp allerede i 2016, anmoder departementet om at Skatteetaten forbereder gjennomføring av ordningen og åpner for å ta imot søknader om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk i 2016 i tråd med det justerte lovforslaget i finanskomiteens innstilling. Ferdigbehandlingen av søknadene om endret forskuddsskatt og forskuddstrekk bør imidlertid vente til Stortinget har behandlet lovforslaget i plenum 15. november 2016.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                               Ingvild Brandal Gaasemyr
                                                               seniorskattejurist