Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ekstra beredskap før sommerferien

Vi viser til den viktige rollen kommunene og fylkeskommunene spiller i det forebyggende arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nå som det går mot sommerferie og økt reiseaktivitet, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep. 

Vi ber om at dette brevet og vedlegget videreformidles til alle grunn- og videregående skoler, til helsesøstre og til barne- og familievernet. 

Behov for særlig oppmerksomhet rundt denne problematikken nå

Hver sommer er det flere tilfeller der norske ungdommer blir utsatt for tvangsekteskap eller forsøk på det. Dette skjer i forbindelse med reiser til foreldrenes opprinnelsesland eller til andre land. Noen ungdommer blir også etterlatt i utlandet mot sin vilje når ferien er over. Vi oppfordrer ansatte i hjelpeapparatet, på skoler, familie og venner til å forhindre at dette skjer.

Ved bekymring: Ikke reis

Når en person befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om personen er norsk statsborger. I land i Midtøsten og andre områder er sikkerhetssituasjonen svært krevende. Å hjelpe personer ut av landet er risikofylt og ofte ikke mulig. I saker som gjelder barn og unge under 18 år er mulighetene for å bistå svært små. Derfor er det viktig å forhindre utreise ved alvorlig bekymring, se råd før utenlandsreise.

Barns rett til samtykke

Barn over 12 år skal samtykke til å flytte eller ta opphold i utlandet, dersom ikke minst én av foreldrene med foreldreansvar er med, jf. Barneloven § 40, 3. ledd. Ansatte i skolen eller andre tjenester er i posisjon til å høre barnets meninger, og bør benytte denne i tilfeller der barn skal reise ut, jf. Barnekonvensjonens art. 12. 

Ved bekymring – be om en samtale

Ved signaler om negativ sosial kontroll eller bekymring for en elev, bør skoleansatte snakke med den det gjelder. Arbeid mot tvangsekteskap – en veileder gir råd om hvordan gjennomføre samtaler med den unge i slike situasjoner.

Hjelp og veiledning

Lærere, rådgivere, eller andre ansatte som har mistanke om at elever ved skolen er i faresonen, bør så raskt som mulig ta kontakt med en av instansene som har kompetanse på området for å få hjelp og veiledning.

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet kan blant annet gi råd om hvordan kartlegge situasjonen til den unge, vurdering av risiko og råd om praktisk håndtering av saken. 

Det finnes minoritetsrådgivere ved ungdoms- og videregående skoler i 7 fylker. Minoritetsrådgiverne har særlig kompetanse på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Elever og ansatte i skolen kan ta kontakt.

Det finnes integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan bistå utsatt ungdom. De gir også råd og veiledning til hjelpeinstanser i Norge.

Meldeplikt

Tvangsekteskap og æresrelatert vold kan true menneskers liv eller helse. Meldeplikten slår da inn. I slike saker må politiet kontaktes umiddelbart på 02800, eller på nødnummer 112. 

Hvis personen er under 18 år bør barnevernet også kontaktes.

Finn nærmeste barneverntjeneste

Politi og barnevern kan også kontaktes for å drøfte saker anonymt.

Elever som uteblir ved skolestart

Hvert år opplever flere skoler at noen elever ikke møter ved skolestart. Det er viktig at hver kommune, fylkeskommune og skole følger opp elever som uteblir. Utdanningsdirektoratet har utformet en egen veileder for skoleeier og skoler.

Vi viser til vedlegget med adresser til aktuelle nettsteder og telefonnummer, og ønsker dere alle lykke til i det svært viktige arbeidet med å forebygge at unge mennesker utsettes for vold og overgrep.

Med hilsen

Per Sandberg
Konstituert Innvandrings- og integreringsminister

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

Solveig Horne
Barne- og likestillingsminister

 

Når barn og unge fryktes etterlatt i utlandet kan en av IMDis integreringsrådgivere ved følgende utenriksstasjoner kontaktes:

 • Amman – dekker stasjonene i Midtøsten og Nord-Afrika, inkludert Iran.
 • Ankara – dekker stasjonene i Europa og Russland (Tsjetsjenia).
 • Islamabad – dekker stasjonene fra Afghanistan og videre østover i Asia.
 • Nairobi – dekker landene i Afrika sør for Sahara.

Kontaktinfo til de ulike ambassadene: https://www.norway.no/

Aktuelle telefonnumre 

 • Politi: 02800 eller nødnummer 112
 • Liste over barnevernvakter i Norge
 • Liste over krisesentre i Norge
 • Utenriksdepartementets operative senter (UDops): +47 23 95 00 00
 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger: 22 03 48 30 (22 11 40 04 ved kriser) 

Aktuelle nettsteder for hjelpeapparatet

Aktuelle telefonnummer og nettsteder for ungdom

Brosjyrer, filmer og veiledere

Litteratur