Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Denne handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år for å bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og tvang i ulike former.

Regjeringen vil sørge for at rettsvernet til den enkelte blir styrket, og at den forebyggende innsatsen blir forsterket. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, skal få god oppfølging til å takle et nytt liv. Denne planen retter seg mot alle som berøres av tematikken negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og da særlig ansatte i hjelpetilbudene, beslutningstakere og frivillige organisasjoner.

Les handlingsplanen

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (PDF)

Forord

Norske lover, regler og verdier setter rammer for alle mennesker som bor i Norge. Innenfor disse rammene har hver enkelt frihet til å bestemme hvordan de vil leve livet sitt. For det store flertallet av menneskene som bor i Norge, er retten til å bestemme over sin egen kropp en naturlig og selvsagt del av livet. Mange tar retten til å bestemme hvem man vil gifte seg med, eller retten til å avslutte et ekteskap, for gitt. Men slik er det ikke for alle. 

Innvandringen til Norge har brakt med seg andre religiøse og kulturelle skikker enn vi har vært vant med. Mange innretter seg etter det norske samfunnets lover, regler og verdier når de kommer hit. Noen jenter og gutter vokser derimot opp i Norge uten frihet til selv å bestemme over sitt eget liv, sin egen kropp eller hvem de skal gifte seg med. I noen samfunn blir kvinner sett på som annenrangs borgere og utsatt for vold, overgrep og sosial kontroll. Vold og overgrep i en nær relasjon rammer en stor del av befolkningen i Norge. Jenter og kvinner bosatt i Norge har opplevd å bli kjønnslemlestet. Det innebærer enorme smerter og helseplager som kan følge dem resten av livet. Jenter og gutter som blir fratatt
sin frihet, utsatt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestet skal få hjelp. Overgripere og personer som begår disse lovbruddene, skal straffeforfølges.

I Norge har man gjennom flere år jobbet for å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Denne innsatsen har ført til resultater: Stadig flere er i kontakt med og får hjelp gjennom de særskilte tilbudene rettet mot personer som blir utsatt for denne volden. Men kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse må fortsette. Flergifte er en annen utfordring som gjelder ekteskap. Gjennom flere år har det vært innvandring fra land der flergifte er tillatt. Derfor er det grunn til å tro at dette forekommer i Norge. Vi må jobbe videre for å få vite mer om omfanget og følge opp slike lovbrudd effektivt.

En ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn tar stemmene sine i bruk og kjemper for sine rettigheter i det norske samfunnet. De utfordrer sine egne familier og miljøer som forsøker å ta fra dem rettighetene deres. Vi trenger slike modige unge voksne. De er gode forbilder for andre ungdommer som får sine rettigheter krenket. Holdninger er i endring – og flere stiller spørsmål ved krav og forventninger fra sine egne. For å støtte opp om den positive utviklingen, ønsker regjeringen å styrke samarbeidet med innvandrerorganisasjonene. Som samfunn skal vi forsvare de unges rettigheter. Samtidig må de berørte miljøene selv ta ansvar for at holdninger endres. Vi må sammen gjøre en innsats for å gi alle barn og unge i Norge, uavhengig av kjønn og bakgrunn, den samme friheten og de samme mulighetene.

Som en følge av at antall flyktninger og asylsøkere til Norge økte høsten 2015, fikk tvangsekteskap og kjønnslemlestelse økt oppmerksomhet. Barneekteskap ble for alvor satt på dagsorden. Stortinget har bedt regjeringen om å sørge for at alle relevante etater har tilstrekkelig kunnskap om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget med flere tiltak mot tvangsekteskap.

Denne handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år. Planen har operative grep som kan sette flere unge i Norge fri fra negativ  sosial kontroll og tvang i ulike former.

Regjeringen vil sørge for at rettsvernet til den enkelte blir styrket, og at den forebyggende innsatsen blir forsterket. De som ikke ser noen annen utvei enn å bryte med familien, skal få god oppfølging til å takle et nytt liv. Denne planen retter seg mot alle som berøres av tematikken negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og da særlig ansatte i hjelpetilbudene, beslutningstakere og frivillige organisasjoner.

Erna Solberg
Statsminister

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og integreringsminister

Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister

Solveig Horne
Barne- og likestillingsminister

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister

Per-Willy Amundsen
Justis- og beredskapsminister

Linda Hofstad Helleland
Kulturminister

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

Børge Brende
Utenriksminister