Historisk arkiv

Opphold for ofre for vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) vil utvide utlendingslovens bestemmelse om fortsatt opphold til en utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet. JD foreslår at bestemmelsen også omfatter mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner.

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vi vet at personer med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. Vi arbeider kontinuerlig mot vold i nære relasjoner, også for å møte de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Forslaget som er sendes på høring er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem. Det foregår i departementets regi et kontinuerlig arbeid mot vold i nære relasjoner, hvor også de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng vurderes. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» gjelder for perioden 2014–2017 og inneholder konkrete tiltak på områdene forebygging og synliggjøring, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølgning og samarbeid og samordning. Regjeringen har videre styrket arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en egen fireårig handlingsplan, som ble lansert 8. mars 2017.

Den nye planen har 28 tiltak fordelt på fem innsatsområder: Et styrket rettsvern for utsatte personer, styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, styrke kunnskapen i tjenestetilbudet samt å styrke forskning og øke kunnskapsdeling. Regjeringen etablerte i 2014 et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet skal bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om og sikre at den innsatsen som settes inn for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er kunnskapsbasert.

Høringsfristen er satt til 23. august.