Avgift på HFK/PFK - forslag til endring av forskrift om særavgifter

Resultat: Forskriftsendring av 20.12.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1238 SL AEL/KR

10.12.2002

I forbindelse med at Stortinget har vedtatt at det skal betales avgift på HFK/PFK fra 1. januar 2003, vil Finansdepartementet nå vedta nødvendige endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Normal høring av forskriftsendringen anses ikke mulig på grunn av den korte tiden mellom Stortingets vedtak og iverksettelsen. Etter forvaltningsloven kan da høring unnlates. Finans­departementet ønsker likevel å innhente mulige synspunkter og viser til vedlagte høringsnotat.

Da det er kort tid til forskriftendringen skal iverksettes, må eventuelle innspill være innkommet til departementet i løpet av mandag 16. desember 2002.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo, eventuelt i elektronisk form til e-postadresse atle.lunder@finans.dep.no.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Atle E. Lunder
førstekonsulent

Vedlegg:
Høringsliste
Høringsnotat
Utdrag av forskrift