Dokument

Bank Norwegian AS gis tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank

Finansdepartementet ga 18. september 2007 Bank Norwegian AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. Finansdepartementet godkjente samtidig etableringen av Norwegian Finans Holding ASA som morselskap i finanskonsern med datterselskapet Bank Norwegian AS.

Advokatfirmaet Vogt & Wiig

Postboks 1503 Vika

0117 Oslo

 

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/3179 FM MaI

18.09.2007

 

Søknad om konsesjon til etablering av finanskonsern


Det vises til Deres søknad ved brev 9. mai 2007 på vegne av Bank Norwegian AS hvor det anmodes om konsesjon til å etablere forretningsbank og tillatelse til å etablere et finanskonsern med Norwegian Finans Holding ASA (s.u.s) som morselskap. Det søkes også om at Norwegian Air Shuttle ASA får tillatelse til å eie inntil 25 % av aksjene i morselskapet – Norwegian Finans Holding ASA. Det vises til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev 25. juni 2007.

 

1.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis Bank Norwegian AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. I tråd med det konsoliderte bankdirektiv 2006/48/EF gis det konsesjon innen klassene 1, 2, 4, 5 og 6.

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 

a) Bank Norwegian AS skal stiftes med en innskutt kapital på minimum NOK 270 millioner. Kredittilsynet skal motta revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt før tillatelsen tas i bruk.

 

b) Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av bankens styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbanklovens § 8 annet ledd.

 

c) Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité, jfr. forretningsbankloven §§ 11 og 13.

 

d) Før tillatelsen tas i bruk skal bankens vedtekter godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet i henhold til forretningsbankloven § 4 femte ledd.

 

e) Før tillatelsen tas i bruk skal eventuelle samarbeidsavtaler som banken inngår med andre finansinstitusjoner godkjennes av Kredittilsynet, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd.

 

f) Bank Norwegian AS skal sørge for at det i avtaleforhold med oppdragstakere ved utkontraktering av virksomheten/deler av virksomheten sikres nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra Kredittilsynet, tilsvarende som om banken selv hadde drevet den utkontrakterte virksomheten, og holde seg innenfor de retningslinjer som gjelder, jfr. pkt 2.1.2 i tilrådningen.

 

g) Bank Norwegian AS skal inntil videre ha en kapitaldekning på 10 % av et grunnlag vektet etter de til enhver tid gjeldende regler. Vilkåret gjelder til Kredittilsynet eventuelt fastsetter andre kapitaldekningskrav, jfr. lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 4.

 

h) Tillatelsen kan ikke tas i bruk før forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger m.v. og tilhørende forskrift er fastsatt, og Kredittilsynet har mottatt kopi av disse.

 

i) Bank Norwegian AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for:

·          Personer eller foretak som eier 10 prosent eller mer av aksjene i Norwegian Finans Holding ASA.

·          Foretak tilknyttet foretak i foregående kulepunkt.

·          Norwegian Finans Holding ASA, ledelsen i Norwegian Finans Holding ASA og foretak hvor Norwegian Finans Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse.

·          Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som er nevnt i punktene ovenfor.

 

2.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd godkjennes etableringen av Norwegian Finans Holding ASA som morselskap i finanskonsern, jfr. § 2a-2 bokstav d), med datterselskapet Bank Norwegian AS. Organiseringen av finanskonsernet godkjennes i medhold av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6.

 

Det settes følgende vilkår for godkjennelsen:

 

a) Norwegian Finans Holding ASA skal ved oppstart ha en innskutt kapital på minimum NOK 270 millioner og all innskutt egenkapital i holdingselskapet tilføres datterselskapet gjennom en rettet emisjon. Det skal være innbetalt tilstrekkelig kapital i selskapet slik at kapitaldekningskrav og andre sikkerhets- og soliditetskrav er oppfylt, jfr. finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 og § 2a-9. Kredittilsynet skal motta revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt.

 

b) Norwegian Air Shuttle ASA skal ikke inneha større eierandel i Norwegian Finans Holding ASA enn 20 %. I forhold til denne grensen skal også ledende ansatte i Norwegian Air Shuttle ASA og aksjeeiere med aksjeandel i Norwegian Air Shuttle ASA på 10 % eller mer medregnes.

 

c) Eventuelle aksjonæravtaler mellom aksjonærer i holdingselskapet skal forelegges Kredittilsynet.

 

d) Kredittilsynet skal foreta en vurdering i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 første ledd av styremedlemmene, daglig leder og andre som faktisk leder virksomheten.

 

e) Kredittilsynet skal godkjenne holdingselskapets vedtekter.

 

f) Det skal etableres kontrollkomité og representantskap i holdingselskapet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd, jfr. punkt 3 under.  

 


 

3.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd siste punktum gis det samtykke til at Norwegian Finans Holding ASA og Bank Norwegian AS kan ha felles kontrollkomité.


 

4.

Når det gjelder søknaden om identisk styre vises det til forbudet i finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 med forskrift mot gjensidig representasjon i styrende organer i finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 med forskrift. Forbudet i forskriftens § 1 gjelder ikke mellom selskaper som inngår i ett og samme konsern. Likevel skal minst en fjerdedel av styremedlemmene i et slikt selskap være personer som ikke har tillitsverv eller er ansatt i en annen finansinstitusjon i eller utenfor konsernet.

 

Det gjøres oppmerksom på at dersom Bank Norwegian AS ønsker å tilby tjenester som faller inn under lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kreves det særskilt konsesjon som verdipapirforetak.

 

Det gjøres videre oppmerksom på at tillatelsen gitt ovenfor kan trekkes tilbake hvis den ikke er benyttet innen 12 måneder fra dato for dette brev.

 

 

Med hilsen

 

 

Erling G. Rikheim e.f.

avdelingsdirektør

 

Marianne Irgens

førstekonsulent

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet