Historisk arkiv

Beste praksis - offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Beste praksis – offentlige anskaffelser

Forord

Samarbeidsregjeringen varslet i Sem-erklæringen at den ville sette i gang tiltak for å styrke konkurransepolitikken i offentlig sektor. Som et ledd i oppfølgingen la nærings- og handelsdepartementet fram en handlingsplan der målet er å gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter – særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB).

Ansvaret for å gjennomføre offentlige anskaffelser ligger hos den enkelte kommune og statlige etat. Hver offentlige virksomhet må selv sørge for å kjenne sitt leverandør-marked, etablere innkjøpsstrategier og organisere sin innkjøpsvirksomhet på en måte som sikrer konkurranse om offentlige kontrakter.

Med denne veilederen ønsker vi å hjelpe det offentlige innkjøps-Norge og næringslivet frem til en felles forståelse av effektive anskaffelsesprosesser. Dermed kan det offentlige få mer igjen for pengene samtidig som det styrker konkurransekraften og ramme-vilkårene for næringslivet.

Veilederen inneholder praktiske eksempler og tips som vil hjelpe innkjøperne til å stille riktige kvalifikasjonskrav, unngå unødige dokumentasjonskrav overfor leverandørene og bidra til å øke kvaliteten på begrunnelser til de leverandører som ikke når frem i konkurransene. Både personer med praktisk erfaring og med juridisk kompetanse har vært med i utviklingen av veilederen.

Vi ønsker dere lykke til, og håper at både oppdragsgivere og leverandører får nytte og inspirasjon ved bruk av denne veilederen.

Oslo, mars 2004

Ansgar Gabrielsen
Nærings – og handelsminister

Finn Bergesen jr.
Adm.dir. Næringslivets Hovedorganisasjon

Olav Ulleren
Adm.dir. Kommunenes Sentralforbund

Dokumentet i pdf-format