Boligprosjekters betydning for byliv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse og Dark arkitekter til å gjennomføre studier av seks boligprosjekter i sentrale byområder, som undersøker hvilke kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjektene som er viktige for å generere byliv.

Fortetting og kompakt byutvikling er gode prinsipper i arealpolitikken. Det minsker behovet for transport, reduserer klimagassutslipp og reduserer byspredning. Men fortetting kan også bidra til å forringe kvaliteter ved bylivet om de nye boligprosjektene ikke ivaretar sosiale møteplasser og næringslivsetableringer.

Forskerteamet finner at:

  • Fysisk utforming betyr mye for bylivet
  • Bevegelsesforbindelsenes kvalitet påvirker besøk
  • Beboersammensetning påvirker bruken av områdene
  • Variert tilbud av kommersielle tjenester fremmer møteplasser
  • De viktigste valgene og avgjørelsene tas i planfasen

Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 27-2016  - Boligprosjekters betydning for byliv (pdf)