Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler

Vista Analyse AS Rapport 2017/20

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) evaluert de boligsosiale virkemidlene. Evalueringen har tatt utgangspunkt i hovedmål 2 for bolig- og bygningspolitikken: "Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig". De boligsosiale virkemidlene som KMD har ansvar for omfatter økonomiske og juridiske virkemidler, samt kompetanse- og informasjonsarbeid overfor kommunene. Vista har vurdert virkemidlenes resultater og effekter, effektivitet og relevans. Et sentralt mål for utredningen har vært å vurdere hvilke effekter de ulike virkemidlene har for sluttbruker.

Vistas rapport - Fra bostotte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler (pdf)