Delegasjon av myndighet etter bidragsinnkrevingsloven § 1 annet ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 12. mars 2018 med hjemmel i lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) § 1 annet ledd

I

Departementets myndighet etter bidragsinnkrevingsloven § 1 annet ledd delegeres til Skattedirektoratet.

II

Vedtaket under I trer i kraft straks.

 

 

Tilhørende lov