DnB NOR Bank ASA - gis tillatelse til eierskap av samtlige aksjer i Nordlandsbanken

Finansdepartementet gav 13. juni 2008 DnB NOR Bank ASA med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven tillatelse til å eie samtlige aksjer i Nordlandsbanken ASA i en periode på inntil tre år fra dato for dette vedtak.

DnB NOR
Stranden 21
0021  OSLO
 


       
Deres ref                                           Vår ref                               Dato
                                                         03/257 FM IJR                    13.06.2008


DnB NOR Bank ASA – eierskap Nordlandsbanken ASA


1.
Det vises til søknad fra DnB NOR Bank ASA 13. november 2007 og til Kredittilsynets tilråding 22. januar 2008 vedrørende dispensasjon til å eie Nordlandsbanken som eget rettssubjekt.

DnB NOR Bank ASA søker prinsipalt om tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA uten tidsbegrensning. Subsidiært søkes det om tidsbegrenset tillatelse av tre års varighet.

2.
Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-6 annet ledd fjerde punktum at en bank ikke kan eies av en annen bank. I finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd har lovgiver åpnet for at Kongen (delegert til Finansdepartementet) i ”særlige tilfelle” kan gjøre unntak fra dette forbudet.

Finansdepartementet opprettholder sin vurdering av at det ikke foreligger ”særlige tilfelle” som begrunner en varig dispensasjonen fra forbudet i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd. På denne bakgrunn avslår Finansdepartementet søknaden fra DnB NOR Bank ASA om varig tillatelse til å eie Nordlandsbanken ASA.

3.
I vurderingen av om det kan og bør gis tidsbegrenset tillatelse, har departementet tatt hensyn til at det på søknadstidspunktet, slik det også var tilfelle da Finansdepartementet fattet tidsbegrensede tillatelse 19. juli 2005, har kunnet være grunnlag for noe usikkerhet med hensyn til mulige lovendringer som kan påvirke vurderingen av om bank kan eies av bank. Det vises her til Banklovkommisjonens arbeid med ny finanslov, samt nytt direktiv 2007/44/EF som har gjennomføringsfrist i 2009. Finansdepartementet har også tatt hensyn til at innfusjonering av Nordlandsbanken i DnB NOR Bank vanskelig vil la seg reversere. I lys av dette mener departementet at behovet for tid til å avvente eventuelle regelendringer som kan påvirke kravene til organisering av virksomheten fortsatt er tilstede, og har således vurdert vilkåret om ”særlige tilfelle” for å være oppfylt i vurderingen av tidsbegrenset dispensasjon. Det bemerkes at det er en forutsetning for tillatelsen at DnB NOR Bank iverksetter nødvendige tiltak for å bringe konsernstrukturen i samsvar med regelverket for organisering av finanskonsern umiddelbart etter at de nevnte regelendringene er vedtatt, uten hensyn til tidspunkt for utløp av dispensasjonen.
 
4.
Det gis tillatelse til at DnB NOR Bank ASA kan eie samtlige aksjer i Nordlandsbanken ASA i en periode på inntil tre år fra dato for Finansdepartementets vedtak.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:
          - DnB NOR Bank ASA plikter å iverksette nødvendige tiltak for å 
            bringe konsernstrukturen i samsvar med regelverket for
            organisering av finanskonsern umiddelbart etter at de nevnte
            regelverksrevisjonene er vedtatt, uten hensyn til tidspunkt for
            utløp av dispensasjonen.

          - Kredittilsynet kan i denne perioden pålegge endringer i virksomheten
            i DnB NOR Bank ASA og Nordlandsbanken ASA, herunder påskynde
            fusjon eller salg, dersom Kredittilsynet finner at den samlede
            bankvirksomheten i DnB NOR-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig
            og betryggende måte som følge av at bankvirksomheten i en begrenset
            periode er organisert i to juridiske enheter.

Forvaltningens vedtak kan påklages med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til adressaten for vedtaket. En eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                                  Erling G. Rikheim
                                                                                  avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet