Søknad om tillatelse til å etablere skadeforsikringsselskapet

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om at DnB NOR Bank ASA får etablere skadeforsikringsselskapet DnB NOR Skadeforsikring AS. Tillatelsen er gitt på visse vilkår.

Det vises til søknad fra DnB NOR ASA 21. desember 2007 til Kredittilsynet der det søkes om tillatelse til å etablere skadeforsikringsselskapet DnB NOR Skadeforsikring ASA og e-post fra advokat Nygaard av 14. mars 2008. Det vises også til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 18. februar 2008 med tilråding i saken, samt til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 11. mars 2008 med dokumentasjon mottatt fra søker vedrørende egnethetsvurdering av styrets medlemmer.

Finansdepartementet gir DnB NOR Skadeforsikring AS tillatelse til:

 • med hjemmel i forsikringsloven § 2-1 å drive skadeforsikringsvirksomhet i klassene 1-18 med unntak av klassene 14 og 15, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 3 bokstav h
 • å etablere identisk kontrollkomité som Vital Forsikring ASA
 • å etablere et konsernforhold mellom DnB NOR Skadeforsikring AS og DnB NOR ASA iht. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 jf. § 2a-3
 • iht. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8(4) å ha et samlet innskudd på oppgjørskonti (likvider for betalingsformidling) i DnB NOR Bank ASA på gjennomsnittlig inntil 100 millioner kroner pr. kalendermåned. Innskuddene kan ikke på noe tidspunkt overstige 200 millioner kroner. I tillegg gis tillatelse til skattetrekkskonto i DnB NOR Bank ASA, samt konto for kundemidler, som kommer i tillegg til nevnte grenser.
 • iht. forsikringsloven § 3-7 jf. forskrift 1. juni 1990 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 4 nr. 2 å oppta et ansvarlig lån i DnB NOR Bank ASA på 135 millioner kroner på de vilkår som følger av § 4 nr. 2 og Kredittilsynets rundskriv 2/2001.

Med hjemmel i forsikringsloven § 15-8 tredje ledd gjøres det unntak fra lovens § 2-1 første ledd siste punktum om at tillatelse skal nektes med mindre mer enn tre firedeler av forsikringsselskapets aksjekapital tegnes ved kapitalforhøyelse uten fortrinnsrett for aksjeeiere eller andre, slik at DnB NOR Skadeforsikring AS i sin helhet kan eies av DnB NOR ASA.

Det legges til grunn at DnB NOR Skadeforsikring AS' stiftelseskapital, i samsvar med søknaden, er på 400 millioner kroner hvorav aksjekapitalen og overkursfondet er på hhv. 235 og 1 millioner kroner. I tillegg kommer ansvarlig lån på 134 millioner kroner.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har godkjent vedtektene til DnB NOR Skadeforsikring AS, jf forsikringsloven § 3-2.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har gitt bekreftelse på at styremedlemmene, administrerende direktør og eventuelt andre ledende ansatte i DnB NOR Skadeforsikring AS oppfyller nødvendig hederlig vandel og relevant erfaring. 
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har godkjent selskapets ansvarshavende aktuar.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har godkjent instruksen til selskapets kontrollkomité.
 • Vital Skade skal avvikles som eget selskapet innen to og et halvt år fra konsesjonstidspunktet.

Utkontraktering av kjernevirksomheter skal tilfredsstille følgende forutsetninger:

 • Tilsynsenhetens styre skal fortsatt ha ansvaret for den virksomheten som utkontrakteres.
 • Avtalen med oppdragstaker må gi nødvendig grunnlag for informasjon, innsyn og tilsyn fra tilsynsmyndighetene tilsvarende som når tilsynsenhetene selv forestår de aktuelle aktiviteter.
 • Tilsynsenhetens styre må ha fastsatt retningslinjer for utkontrakteringen.
 • Det må fremgå av skriftlig avtale hvilken virksomhet som utkontrakteres.
 • Avtalen må gi tilsynsenheten adgang til på alle områder å kunne instruere oppdragstaker, og til revisjon av den utkontrakterte virksomheten.
 • Problemstillinger knyttet til taushetsplikten må være løst.
 • Tilsynsenheten må selv ha kompetanse til å vurdere om oppdragstaker utfører oppdraget tilfredsstillende.
 • Tilsynsenheten skal fortløpende ha mulighet til å identifisere og kontrollere de risikoer som er knyttet til utkontraktering av oppgavene.
 • Tilsynsenheten skal ha en plan for å løse de problemer som kan oppstå dersom oppdragstaker ikke makter å utføre oppdraget.
 • Tilsynsenheten må sikres rimelig rett til oppsigelse av avtalen under betryggende forhold til alternativ løsning er etablert.
 • Tilsynsenheten må sikre seg grunnlag for å kunne ivareta behovet for informasjon til kundene.


Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet