Effektindikatorsystem for og evaluering av post 60. Satsingsområder og strategier per fylke. Vedlegg til strategisk analyse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ansvarsreformen innebærer at fylkeskommunene selv er ansvarlig for å vurdere hvilke utfordringer fylket står overfor, og utarbeide målsetninger og strategier ut fra hva en ønsker å prioritere. Dette vedlegget presenterer hvilke utfordringer, prioriteringer, målsetninger og strategier en har i hvert enkelt fylke.