Eksportfinans ASA får midlertidig dispensasjon fra forskrift om store engasjementer

Finansdepartementet har 23. juni 2009 fattet vedtak om at Eksportfinans ASA får midlertidig dispensasjon fra forskrift om store engasjementer.

Thommessen Krefting Greve Lund
Postboks 1484 Vika
0116  OSLO
 


       
Deres ref                                Vår ref                                  Dato
3266354/1                              09/2747 FM JCW                    23.06.2009


 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra reglene om store engasjementer


Det vises til tilrådning fra Kredittilsynet 27. mai 2009 og søknad fra Thommessen Krefting Greve Lund AS på vegne av Eksportfinans ASA 12. mai 2009 om midlertidig dispensasjon fra forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer § 5.

1.
Eksportfinans ASA og Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap (KLP) inngikk 7. mai avtale om at KLP skal erverve samtlige aksjer i Eksportfinans ASA heleide datterselskap Kommunekreditt Norge AS (Kommunekreditt). KLP har i egen søknad 12. mai 2009 søkt om tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Kommunekreditt. Se eget vedtak fra Finansdepartementet av samme dato om dette. KLP har som ledd i samme transaksjon også inngått avtale med staten ved Kommunal- og regionaldepartementet om salg av 20 pst av aksjene i Kommunalbanken.

Som en følge av salget av Kommunekreditt, vil Eksportfinans ASA få et midlertidig risikovektet engasjement på Kommunekreditt som overskrider den maksimale grensen på 25 pst av ansvarlig kapital i forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer § 5.

2.
Søknad om tillatelse til å midlertidig dispensasjon fra reglene om store engasjement vurderes i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 1-3 annet ledd og forskrift om store engasjement § 5. Av hensyn til å begrense institusjonenes risikoeksponering praktiseres bestemmelsen svært strengt.

I vurderingen av om Eksportfinans ASA kan få midlertidig dispensasjon har Finansdepartementet lagt vekt betydelige vekt på de ekstraordinære omstendighetene knyttet til Eksportfinans ASA. Finansdepartementet har lagt vekt på engasjementets midlertidige natur, og at det i dagens spesielle marked ikke lar seg gjøre å gjennomføre salget på andre måter. Finansdepartementet har også lagt vekt på at kredittrisikoen i Kommunekreditt Norge AS’ utlånsportefølje, som hovedsakelig består av lån til kommunal og fylkeskommunal sektor, er vurdert som meget lav.

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-3 annet ledd gir Finansdepartementet Eksportfinans ASA midlertidig dispensasjon fra maksimumsgrensen for enkeltengasjement i forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer § 5 for sitt engasjement med Kommunekreditt Norge AS.

Dispensasjonen utløper senest 16. september 2011.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
Eksportfinans ASA må umiddelbart inngå avtale med KLP om at KLP/Kommunekreditt så snart det er mulig skal finne alternativ finansiering til markedsvilkår og søke å nedbetale lånet fra Eksportfinans ASA snarest mulig, uavhengig av den nedbetalingsplan som ble avtalt mellom partene 7. mai 2009 med siste frist 16. september 2011. I avtalen kan det tas forbehold om at avvik fra den avtalte nedbetalingsplanen ikke skal gjennomføres dersom dette påfører Eksportfinans ASA vesentlige ulemper når det gjelder selskapets likviditetsstyring og selskapets klassifisering i utlandet.

For ordens skyld nevnes at Kredittilsynet i sin tilrådning 27. mai 2009 til departementet har opplyst at søknaden om dispensasjon fra forskrift om store engasjementer forutsetter enkelte andre vedtak som det foreløpig ikke er søkt om, herunder samtykke til førtidig innfrielse av ansvarlige lån og godkjenning av vedtektsendringer for Eksportfinans ASA, som er nødvendig for at foretaket skal kunne overta utlån fra Kommunekreditt. Departementet forutsetter at Eksportfinans ASA snarest søker om de nødvendige tillatelser.

 

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                                underdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet
               KLP