Historisk arkiv

Overgangsregler om store engasjementer opphører 31. desember 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet gjennomførte nye EØS-regler om kredittinstitusjoners store engasjementer med virkning fra 1. januar 2011. Regelendringene innebar skjerpede krav til kredittinstitusjoners engasjementer (lån, garantier mv.).

Finansdepartementet gjennomførte nye EØS-regler om kredittinstitusjoners store engasjementer med virkning fra 1. januar 2011. Regelendringene innebar skjerpede krav til kredittinstitusjoners engasjementer (lån, garantier mv.) med andre kreditt­institusjoner, ved at engasjementer med andre kredittinstitusjoner skal vektes 100 pst. ved beregningen av samlet engasjement, dvs. med samme vekt som engasjementer med de fleste andre motparter.

Etter de tidligere reglene kunne engasjementer med andre kredittinstitusjoner vektes 20 pst. Kredittinstitusjoners engasjementer med sine datterselskaper kan imidlertid fortsatt gis risikovekt 0 pst., såfremt mor- og datterselskap er undergitt tilsyn på konsolidert grunnlag.

Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2010 også en overgangsregel som innebar at Finanstilsynet kunne gi tillatelse til at engasjementer med og engasjementer garantert av kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), kunne risikovektes 20 pst. for perioden frem til 31. desember 2011, såfremt engasjementene ikke representerte en vesentlig høyere risiko enn engasjementer med egne datterselskap. Departementet forlenget 20. desember 2011 denne overgangsregelen i forskrift om store engasjementer § 15 første ledd med ett år frem til og med 31. desember 2012.

Finanstilsynet har etter oppdrag fra Finansdepartementet 29. juni 2012 vurdert det EØS-rettslige handlingsrommet for fortsatt å kunne ha en risikovekt på 20 prosent for engasjementer mellom bank og felleseide kredittforetak som utsteder OMF.

På bakgrunn av Finanstilsynets vurdering mener Finansdepartementet at det ikke er grunnlag for å videreføre den nevnte overgangsregelen. Overgangsregelen vil derfor løpe ut 31. desember 2012. Den andre overgangsregelen som ble fastsatt samtidig, som gir Eksportfinans adgang til å benytte det tidligere regelverket for store engasjementer frem til 31. desember 2012, løper også ut ved årsskiftet, jf. departementets vedtak 19. oktober 2011. Dette innebærer at engasjementer mellom bank og felleseide kredittforetak skal vektes med 100 pst. i store engasjementsregelverket fra 1. januar 2013, dog slik at engasjementer i form av eide OMF fortsatt skal gis risikovekt 10 pst.

Finansdepartementet ba 29. juni også Finanstilsynet vurdere om OMF regelverket virker etter hensikten, samt om det er behov for å justere regelverket for å styrke robustheten. Det kan i denne sammenheng være grunn til å se nærmere på utviklingen i de økonomiske forbindelsene mellom kredittforetak som utsteder OMF og eierbankene. Departementet vil i dette arbeidet legge vekt på at regelverket ivaretar tilliten til utstedere av norske OMF.