Historisk arkiv

Fortsatt god norsk eksportfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag varslet en forlenging av en særskilt overgangsregel for Eksportfinans med ett år. – Finansdepartementet samarbeider med Nærings- og handelsdepartementet for å sikre en fortsatt god eksportfinansieringsordning for norsk næringsliv, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Finansdepartementet har i dag varslet en forlenging av en særskilt overgangsregel for Eksportfinans med ett år. – Finansdepartementet samarbeider med Nærings- og handelsdepartementet for å sikre en fortsatt god eksportfinansieringsordning for norsk næringsliv, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 
 
Eksportfinans ASA er en norsk kredittinstitusjon som på oppdrag fra staten forvalter en ordning for subsidierte lån til kjøpere av norske kapitalvarer. Eksportfinans er underlagt vanlig norsk regelverk for banker og andre kredittinstitusjoner. Nye regler for store engasjementer i EUs kapitalkravsdirektiv medfører skjerpede krav til soliditet som skaper utfordringer for virksomheten til Eksportfinans.
 
Finansdepartementet fastsatte i desember 2010 en overgangsregel for Eksportfinans slik at selskapet kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2011. Finansdepartementet har i dag varslet at overgangsregelen forlenges med ett år, slik at Eksportfinans ASA kan benytte de tidligere reglene om store engasjementer fram til 31. desember 2012.

Departementet har samtidig gjort det klart at det ikke er grunnlag, verken reelt eller formelt, for å gi Eksportfinans ASA unntak fra de nye reglene om store engasjementer, ut over denne overgangsregelen.

- Regjeringen er opptatt av eksportindustriens konkurransevilkår. De offentlig støttede eksportlånene under den såkalte 108-ordningen er sammen med garantiordningene som tilbys av Garanti-instituttet for eksportkreditt viktige bidrag til at norske eksportbedrifter kan hevde seg i konkurranse med utenlandske. Den rød-grønne regjeringen har styrket og sikret disse ordningene de siste årene, sier Johnsen.

- Regjeringen er beredt på å sikre et fortsatt godt og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud. Det arbeides med å finne en løsning som sikter mot å ivareta at de særlige formålene med virksomheten til Eksportfinans kan føres videre. Dette kan om nødvendig være i statlig regi. Dette skjer i samarbeid mellom Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, sier Giske. 

___________________________

Les også:

Spørsmål og svar om forlenget overgangsregel for Eksportfinans ASA
Brev fra Finansdepartementet: Vedrørende nye regler om store engasjementer