Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser - krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter der det offentlige er oppdragsgiver

Departementet foreslår en lovbestemmelse som gir regjeringen adgang til å pålegge offentlige oppdragsgivere å ta inn kontraktsklausuler som skal sikre gjengs lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter om kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2007

Vår ref.:

Vedlagt følger høringsnotat om forslag til endring av lov om offentlige anskaffelser.

I tråd med regjeringens handlingsplan mot sosial dumping foreslår departementet en lovbestemmelse som gir regjeringen adgang til å pålegge offentlige oppdragsgivere å ta inn kontraktsklausuler som skal sikre gjengs lønns- og arbeidsforhold i offentlige kontrakter om kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Hjemmelen gir også regjeringen fullmakt til å pålegge oppdragsgivere å føre tilsyn med at klausulene blir overholdt, og å iverksette tiltak overfor leverandøren ved manglende etterlevelse av klausulene. En slik ordning er allerede gjennomført for sentrale statlige myndigheter gjennom rundskriv nr. 2/2005 av 16. juni 2005, men foreslås nå utvidet til også å gjelde offentligrettslige organer og kommunal sektor. For sentrale statlige myndigheter vil den lovbestemte ordningen erstatte rundskrivet.

Forslaget til lovbestemmelse er en overordnet fullmaktshjemmel. Den nærmere utformingen av plikten blir fastsatt i forskrift og vil etter planen bli sendt på separat høring i august 2007. Departementet oppfordrer høringsinstansene til allerede nå å komme med innspill til utformingen av forskriften, både med hensyn til avgrensningen av klausulenes virkeområde (for eksempel fra hvilke terskelverdier plikten skal inntre), hvilke plikter til kontroll og tilsyn som vil være mest hensiktsmessige, og type sanksjoner som bør benyttes. 

Vi ber departementene om å innhente uttalelser fra sine berørte underliggende etater og tilknyttede virksomheter.

Merknader til høringsnotatet oversendes per e-post til postmottak@fad.dep.no innen 21. mai 2007. Alle høringsuttalelser blir fortløpende lagt ut på departementets hjemmesider. Høringsdokumentene er for øvrig tilgjengelig på regjeringen.no.


Med hilsen

Pål Hellesylt (e.f.)
avdelingsdirektør
Monica Auberg-Slettebøe
seniorrådgiver


Vedlegg

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Aust-Agder fylkeskommune
Bedriftsforbundet
Bergen kommune
Byggenæringens Landsforening
Bærum kommune
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Departementene
Departementenes Servicesenter
Fitjar kommune
Fredrikstad kommune
GRIP
Hamar kommune
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
De regionale helseforetakene
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Konkurransetilsynet
Kristiansand kommune
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
Lillehammer kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
NIMA
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Nordland fylkeskommune
Norges Juristforbund
Norges Praktiserende Arkitekter
Norske Arkitekters Landsforbund
Norsk Havneforbund
Norvar
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oppegård kommune
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Regjeringsadvokaten
Resource-Partner AS
Riksrevisjonen
Ringerike kommune
Rådgivende ingeniørers forening
Sandefjord kommune
Småbedriftsforbundet
Statsbygg
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune

Til toppen