Anbud, konsesjoner og brev

Fakturering av kredittkortgjeld

Finansdepartementet viser til at Finanstilsynet 25. mai i år presiserte og skjerpet retningslinjene for fakturering av kredittkortgjeld.

Bakgrunnen for innstrammingen i retningslinjene var bl.a. undersøkelser gjennomført av Finanstilsynet som viste at foretakene ikke i tilstrekkelig grad følger retningslinjene ved fakturering av kredittkortgjeld. Finanstilsynet viste i felles brev til bankene og finansieringsforetakene 25. mai i år til at Finanstilsynet vil vurdere å starte et arbeid for å forskriftsfeste retningslinjene, med hjemmel i finansforetaksloven § 16-1 femte ledd. Finansdepartementet deler denne vurderingen.

Finansdepartementet er kjent med at Finanstilsynet nå er i ferd med å undersøke hvorvidt de skjerpede retningslinjene blir fulgt opp. Finansdepartementet vil be om at Finanstilsynet allerede nå starter arbeidet med å utarbeide utkast til forskrift som kan fastsette krav om fakturering i tråd med de skjerpede retningslinjene. Finansdepartementet ber om å bli holdt orientert om oppfølgingen av saken.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør