Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2012

Departementene skal videreformidle disse fire fellesføringene til de underliggende etatene i 2012: Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen, viderebruk av offentlige data og utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser.

Innledning

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 N av 14. mai 2009.

Departementene skal videreformidle følgende fire fellesføringer til de underliggende etatene i 2012:

  • ”Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv”
  • ”Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen”
  • ”Viderebruk av offentlige data”.
  • ”Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser”

Vi viser også til Finansdepartementets(FIN) rundskriv R-113/2009 ”Presisering av håndtering av fellesføringer i tildelingsbrev og årsrapport” av 24. august 2009. Av punkt 2 i dette rundskrivet framgår det at FIN som hovedregel legger til grunn at fellesføringene innarbeides i tildelingsbrevene til de underliggende virksomhetene.

Departementene benytter teksten som står nedenfor når de skal videreformidle fellesføringene.

FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på dem i den ordinære dialogen med virksomhetene.
 

Fellesføringene for 2012:

 
1. Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv

 
”IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne.
Overordnet departement skal lage en oppsummering av resultatoppnåelsen til de underliggende etatene. Denne skal sendes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 1. april 2013.”

2. Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

 
”Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 ”Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)”.
Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap.9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

3. Viderebruk av offentlige data

 
”Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.”

4. Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

 
Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.

Styringsdialogen med underliggende etater skal inkludere en gjennomgang av statistikken og eventuelle framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens lokaliseringspolitikk. Denne gjennomgangen skal, der det er mulig, gjennomføres i løpet av første kvartal 2013 slik at relevant informasjon kan hensyntas i KRD sin årlige informasjonsinnhenting fra fagdepartementene om endringer som kan ha betydning for lokalisering av arbeidsplasser og tjenesteproduksjon

Alle fellesføringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2012.

 


Med hilsen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
ekspedisjonssjef
 Asbjørn Seim
avdelingsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen