Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet

Delrapport 4 - oktober 2019

Siden 1. april 2016 har kommunene Alta, Færder og Røyken deltatt i forsøk på barnevernsområdet. Gjennom forsøket har kommunene fått et helhetlig ansvar for barnevernet, herunder de fleste oppgaver som er lagt til det statlige barnevernet.

Formålet er å innhente erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet.

Deloitte og Telemarksforsking følgeevaluerer forsøksvirksomheten. Evalueringen dokumenterer viktige erfaringer underveis i arbeidet, bl.a. ved å se på hvordan kommunene omstiller seg med økt ansvar for barnevernstjenestene og ved å identifisere viktige forutsetninger for å lykkes med å overta nye oppgaver.

Fjerde delrapport fra følgeevalueringen er tilgjengelig her.