Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

Sluttrapport fra følgeevaluering

Forsøkskommunene Alta, Færder og Røyken har prøvd en ny ansvarsfordeling med et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernet.

Formålet med forsøket har vært å få erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt kommunalt ansvar for barnevernet.

Følgeevalueringen er gjennomført av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, i perioden 2016–2020. 

Les sluttrapporten