Forholdet mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kommunenes organisasjon (KS) har Asplan Viak sett på hvordan koblingen mellom kommuneplanen og økonomiplanen kan styrkes.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsverktøy. Den skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp. For at det kommunale plansystemet skal fungere effektivt, må det være en god kobling mellom handlingsdelen og økonomiplanen.

Utredningen viser at kommunene kobler handlingsdelen og økonomiplanen på ulike måter og i ulik grad. Konsulenten kommer med flere anbefalinger om hvordan koblingen kan styrkes, både gjennom bedre veiledning og ved lovendringer. Departementet vil i samarbeid med KS sette temaet på dagsorden og vurdere videre oppfølging.

Forholdet mellom kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen (pdf)