Forsikringsdekning –yrkesskadeforsikring – for frivillige redningsmannskaper under aksjoner, øvelser og organisert trening

Oppdatert utgave av rundskriv om yrkesskadeforsikring for frivillige redningsmannskaper som nå også omfatter oppdrag for å bistå helse- og omsorgstjenesten.

Dette rundskriv erstatter tidligere rundskriv 18/580 fra 6.3.2018.  

Bakgrunnen for nytt rundskriv er at forsikringsordningen utvides til å også omfatte oppdrag for å bistå helse- og omsorgstjenesten.

For staten er den frivillige innsats i redningstjenesten svært viktig og det er et sentralt ønske om å opprettholde den dugnadsånd som råder blant de frivillige, bidra til videre rekruttering samt beholde gruppenes generelle høye kompetanse og beredskap. For de frivillige som periodevis kan delta i svært krevende aksjoner, er det viktig at de får en økonomisk trygghet og forutsigbarhet ved deltakelse i redningsarbeid og organisert trening. Departementet ønsker å signalisere verdien av denne innsatsen ved at de frivillige får en forsikringsdekning tilsvarende lov om yrkesskadeforsikring.

I arbeidet med å etablere en forsikringsordning har Justis- og beredskapsdepartementet blant annet hatt en tett dialog med FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum). FORF representerer følgende medlemsorganisasjoner: Norsk Grotteforbund, Røde Kors Hjelpekorps, Rovernes Beredskapsgruppe, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, NLF Flytjeneste og Norsk Radio Relæ Liga. I tillegg er også Norske alpine redningsgrupper, Redningsselskapets Sjøredningskorps og Norsk Redningshund Organisasjon dekket av forsikringen. Disse organisasjonene kan bidra med over 20.000 frivillige i redningstjenesten.

På bakgrunn av konkrete problemstillinger fra blant annet FORF besluttet Justisdepartementet at fra 1.7.2005 skal mannskaper som er medlem i en organisasjon som inngår i den frivillige redningstjenesten omfattes av lov om yrkesskadeforsikring i henhold til de definisjoner og vilkår som nevnes nedenfor. Departementet vil, via Statens pensjonskasse, dekke den til enhver tid beregnede premie for denne forsikringen.

Hvem omfattes av forsikringsordningen:

Forsikringen omfatter mannskaper som er registrert som medlem i en organisasjon som inngår i den frivillige redningstjenesten og som kan bli engasjert i aktiviteter som nevnt nedenfor. Dette gjelder også andre organisasjoner som ikke er tilknyttet FORF, men som på bakgrunn av lokal tilknytning, kompetanse og engasjement kan engasjeres av HRS/LRS i en redningsaksjon eller for å yte bistand til helse- og omsorgstjenesten. Forsikringen omfatter også frivillige og grupper i den tiden de er engasjert som markører i forbindelse med øvelser ledet av HRS eller LRS.

Forsikringen gjelder:

 • når en er engasjert av HRS eller LRS for å delta i en konkret redningsaksjon
 • når en deltar i øvelser i regi av HRS eller LRS
 • når et registrert medlem deltar i øvelse eller trening organisert av egen organisasjon relatert til redningstjeneste
 • når en deltar som markør i øvelser ledet av HRS eller LRS
 • når en deltar i søk etter omkomne i regi av politiet
 • når en bistår helse- og omsorgstjenesten, både kommune- og spesialisthelsetjenesten i alle typer oppdrag

Registrering:

Den enkelte organisasjon foretar selv registrering av egne mannskaper som deltar i en aksjon eller øvelse.

Skade:

Ved oppstått skade eller mistanke om skade på mannskap(er) fra frivillige organisasjoner skal dette registreres av organisasjonen. Dersom skaden skjer i en aksjon i regi av HRS/LRS skal også skadestedsleder sørge for at dette blir registrert og loggført. Skadestedsleder er ansvarlig for å orientere om at den skadde er ansvarlig for at skadeskjema fylles ut og sendes. Tilsvarende ansvar påligger organisasjonen og den som har ansvaret for øvelser i egen regi.

Innmelding av skade:

Den skadde og hans organisasjon er ansvarlig for at skadeskjema uten ugrunnet opphold blir fylt ut og sendt til Statens pensjonskasse. På skadeskjema skal organisasjonen bekrefte at den skadde var aktivt medlem og som på skadetidspunktet deltok i en aktivitet som er omfattet av dette rundskrivet.

Registrering av skader tilknyttet denne forsikringsordningen:

Statens pensjonskasse er ansvarlig for å registrere og ha oversikt over alle skader eller mistanke om skader tilknyttet denne forsikringsordningen.

Utvidelse av forsikringsordningen trer i kraft 20.3.2020

Statens pensjonskasse gir følgende fremstilling av hva forsikringen omfatter:

 • Påførte utgifter (hvis de ikke dekkes av det offentlige): For eksempel utgifter man har inntil skaden eller sykdommen er leget, advokathjelp (i noen tilfeller), medisinsk behandling (i noen tilfeller). Erstatning for slike utgifter krever grundig dokumentasjon.
 • Framtidige utgifter: For eksempel batterier til høreapparat, medisiner og utgifter til hjelp i hjemmet. Erstatning for slike utgifter krever grundig dokumentasjon.
 • Tap i inntekt: Tapt inntekt i tiden frem til oppgjørstidspunktet kan erstattes individuelt. For eksempel differansen mellom rehabiliteringspenger og sykepenger og differansen mellom sykepenger (begrenset til 6 G og reell inntekt).
 • Tap av framtidig inntekt: Framtidig inntekt man går glipp av som følge av påført skade eller sykdom. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av arbeidstakerens inntekt, uføregrad og alder etter forskrifter gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven § 13.
 • Menerstatning: Erstatning for varig påført mén ved medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av arbeidstakerens inntekt, invaliditetsgrad og alder etter forskrifter gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven § 13.
 • Erstatning ved dødsfall: Erstatning der det er ektefelle eller samboer (2 år eller felles barn og bolig) eventuell partner, samt barn under 20 år og eventuelt andre som ble forsørget. Høyeste erstatning etter dødsfall er 15 G. Erstatningen reduseres etter avdødes alder. Barn har en selvstendig rett til erstatning. Denne fastsettes separat fra 6,5 G til 1 G for hvert barn, avhengig av barnets alder. Ved alle dødsfall utbetales 0,5 G til dekning av utgifter ved dødsfallet.
 • Loven gjelder ikke oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

Skademeldingsskjema og ytterligere informasjon finnes på internettsiden til Statens pensjonskasse under følgende adresse: www.spk.no/forsikring/yrkesskadeforsikring

Rundskrivet bes distribuert til berørte parter.

Pål Anders Hagen
avdelingsdirektør

Lise Johansen
seniorrådgiver