Forskningsavgift på landbruksprodukter

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1970-06-26-74 Lov om forskningsavgift på landbruksprodukter.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter