Forskrift om endring av forskrift 6. april 2001 nr. 410 om forskningsavgift på landbruksprodukter

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15. desember 2004 med hjemmel i lov av 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter § 2, § 4 og § 5.

I

I forskrift 6. april 2001 nr. 410 om forskningsavgift på landbruksprodukter gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:
Formålet med denne forskriften er å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler og fôrkorn til husdyr.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Definisjoner

Med landbruksprodukt menes i denne forskrift enhver råvare, halvfabrikata eller ferdigvare av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, herunder kjøtt, egg, melk, korn, grønnsaker, urter, røtter, poteter, frukt, bær, bønner, frø og nøtter. Av råvarer til fôr til husdyr anses for denne forskriftens formål kun fôrkorn som landbruksprodukt. Fisk og andre akvatiske organismer anses ikke som et landbruksprodukt.

Med ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler menes i denne forskrift avansegivende virksomhet på området fra lagring, klassifisering, sortering, oppdeling, pakking av ubehandlede produkter via framstilling av halvfabrikata til produksjon av konserver og ferdigretter.

§ 3 første ledd skal lyde:

Avgiftsmidlene skal tilfalle et fond, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter. Styret for dette fondet, Fondsstyret, har ansvaret for innkreving og forvaltning av fondsmidlene.

§ 4 skal lyde:

§ 4. Landbruksprodukter som er avgiftspliktige
Det skal betales forskningsavgift for ethvert norskprodusert og importert landbruksprodukt som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler. Importerte ferdigvarer og halvfabrikata framstilt av slike produkter er omfattet av avgiftsplikten.

Avgiftsplikten omfatter også fôrkorn til husdyr.

Fondsstyret avgjør i tvilstilfeller om et produkt omfattes av bestemmelsen i første ledd.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Plikt til å betale avgift
Enhver som bruker norskproduserte og importerte landbruksprodukter til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler og fôrkorn til husdyr, plikter å betale forskningsavgift i henhold til andre ledd. Importør av ferdigvare og halvfabrikata framstilt av slike produkter plikter også å betale forskningsavgift.

Ved omsetning av avgiftspliktig vare svares avgiften av den som første gang mottar varene fra produsent. Ved direktesalg fra produsent til forbruker eller detaljist svares avgiften av produsent. Ved import svares avgiften av importør.

§ 7 første ledd skal lyde:
Forskningsavgiften utgjør 0,35 % av avgiftsgrunnlaget. På importerte halvfabrikata og ferdigvarer utgjør avgiften 0,25 % av avgiftsgrunnlaget. Fondsstyret kan omregne avgiften til en øresats.

§ 7 siste ledd skal lyde:
Dersom produsenten eller importøren godtgjør at den anvendte avgiftssats på et konkret produkt innebærer en høyere avgiftssats på produktets råvarer enn 0,35 % av tollverdien på råvaren, skal avgiftssatsen settes ned til 0,35 % av denne verdien.

§ 8 første ledd skal lyde:
Avgiftspliktige skal inngi oppgaver over avgiftsgrunnlaget til Fondsstyret.

§ 8 tredje ledd skal lyde:
Fondsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser om de oppgaver de avgiftspliktige skal inngi.

§ 8 sjette og syvende ledd skal lyde:
Fondsstyret kan fastsette andre betalingsordninger dersom dette anses praktisk.

Er oppgave ikke kommet i rett tid, kan Fondsstyret fastsette avgiftsgrunnlaget ved skjønn eller lage retningslinjer for beregning av dette.

§ 9 andre ledd skal lyde:
Mattilsynet krever inn avgiften på norskproduserte vegetabilier.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov