Forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige § 1 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 17. juni 2005 nr. 679.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov