Forskrift om bruk av dyr i forsøk

Fastsatt 18. juni 2015 av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, § 19, § 23, § 24, § 25, § 27, § 30, § 38, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov