Forskrift om endring av forskrift om forsøk med dyr

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25.04. 2003 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern, §§ 22 og 30, jf. Kgl.res. 19. november 1976 nr. 3371. Endret 17. november 1998 nr. 1078.

Følgende endringer er vedtatt:

§ 6 Godkjenning av ansvarshavende ved institusjon eller bedrift

3. ledd skal ha følgende ordlyd:

Ansvarshavende skal ha gjennomgått kurs i forsøksdyrkunnskap etter opplegg godkjent av Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen og plikter å holde sine faglige kunnskaper og ferdigheter ved like. Relevant faglitteratur skal være tilgjengelig på avdelingen.

§ 12 Stell og tilsyn med forsøksdyr

3. ledd skal lyde:

Personer som steller eller fører tilsyn med forsøksdyr, skal ha gjennomgått opplæring etter opplegg godkjent av Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen.

4. ledd skal lyde:

Enhver forsøksdyravdeling som ikke har veterinær eller fiskehelsebiolog som ansvarshavende, skal ha knyttet til seg en navngitt veterinær eller fiskehelsebiolog som skal gi råd om dyrenes oppstalling, miljø og behandling. Vedkommende skal oppfylle kompetansekrav som Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen stiller. Fiskehelsebiolog kan bare inneha denne funksjonen i avdelinger som utelukkende oppstaller akvatiske dyr (unntatt sjøpattedyr).

§ 13 Planlegging og gjennomføring av forsøk

1. ledd skal ha følgende ordlyd

Personer som planlegger eller utfører forsøk, skal ha gjennomgått opplæring etter opplegg godkjent av Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen.

§ 22 Dispensasjon

Det ønskes tatt inn en fotnote etter paragrafen med følgende tekst:

Kriteriene angitt i brev av 13.03. 1997

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov