Forskrift om bruk av krumkniv

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juli 2008 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8 og § 12, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrift 6. august 2010 nr. 1147.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov