Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 5. september 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 2, § 6, § 7, § 8, § 15, § 19, § 22, § 23, § 24, § 26 og § 34, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov