Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2017 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 16.

I

 Ny § 7-8 skal lyde:

§ 7-8. Gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form

Bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Kravet gjelder også for bokføringspliktige som omfattes av unntakene i § 7-7 tredje ledd, men som likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Skattedirektoratet fastsetter innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet etter første ledd, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet.      

 

II

Endringsforskriften trer i kraft straks, med virkning for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere.