Forskrift om endring av forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9e.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal fra 30. juni 2015 ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre 1 prosent. Fra 30. juni 2016 skal den motsykliske kapitalbufferen utgjøre 1,5 prosent.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen