Forskrift om endring av forskrift 12.12.2001 nr. 1494 om hold av høns og kalkun

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29.06.2006 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr 73 om dyrevern § 30, jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 93/119/EØF)

I forskrift 12.12.2001 nr 1494 om hold av høns og kalkun gjøres følgende endringer:

§ 23 annet ledd skal lyde:

Avlivingen kan foretas ved bruk av et mekanisk apparat som inneholder hurtig roterende, mekanisk drevne kniver eller ekspanderende polystyrentapper. Apparatet skal være utformet og brukt på en slik måte at en sikrer at alle kyllingene og embryoene blir drept momentant selv om de blir håndtert i stort antall. Ved bruk av gass på daggamle kyllinger skal dyra plasseres i enkle lag og det skal påses at det brukes riktig gasskonsentrasjon.

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov