Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 12-1 tredje ledd.

I

Ny § 12-1 skal lyde:
§ 12-1. Avgiftsmyndigheter i første instans

Ny § 12-1-1 skal lyde:
§ 12-1-1. Avgiftsmyndighet i saker om innførsel og midlertidig bruk av motorvogn
(1) Skattekontoret er avgiftsmyndighet, og Skattedirektoratet klageorgan, i saker etter forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. 
(2) Når merverdiavgift beregnes etter første ledd gjelder ikke unntaket i merverdiavgiftsloven § 13-3 første ledd for §§ 13-2 og 21-3. Merverdiavgiftsloven §§ 15-1 åttende ledd, 18-3, 18-4 og 20-1 tredje ledd gjelder så langt de passer. Merverdiavgiftsloven § 13-3 andre ledd annet punktum gjelder ikke.

Ny § 12-1-2 skal lyde:
§ 12-1-2 Kontrollmyndighet
Skattemyndigheten kan utøve kontroll av merverdiavgift påløpt ved innførsel av varer i medhold av lovens kapitel 16. Unntaket i lovens § 13-3 første ledd for lovens § 13-2 gjelder ikke.

            II

Endringene trer i kraft 1. januar 2016.

 

Tilhørende lov