Forskrift om endring av forskrift 19. mars 1965 nr. 176 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av lov 8. juni 1962 om dyrehelse (husdyrloven)

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven), § 1 annet ledd.

I

I forskrift 19.03.1965 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) gjøres følgende endringer:

Avsnittet om bier i listen over B-sjukdommer skal lyde:
Bier

Lukket yngelråte – American foulbrood

Åpen yngelråte – European foulbrood

Steinyngel – Stonebrood

Nytt siste punkt i listen over C-sjukdommer skal lyde:

Trakémiddinfeksjon hos bier - Acarapiosis

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov