Forskrift om endring av forskrift 22. januar 2016 nr. 54 om Skatteklagenemnda

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mai 2016 med hjemmel i lov. 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 12-2.

I

I forskrift 22. januar 2016 nr. 54 om Skatteklagenemnda gjøres følgende endring:

§ 9 annet punktum skal lyde:

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 7. november 2007 nr. 1229 om oppnevning, sammensetning og organisering av skatteklagenemndene, forskrift 23. november 2007 nr. 1285 om når skatteklagenemndas vedtak kan bringes inn for overprøving i Riksskattenemnda og forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 12-2(§§ 12-2-1 til og med 12-2-6).

II

Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov