Forskrift om endring av forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom

Fastsatt av Finansdepartementet 19. juni 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-29 og delegeringsvedtak 25. mai 2007 nr. 553.

I

§ 10 nytt tredje ledd skal lyde:

      Ved fastsettelse av nytt forsvarlig verdigrunnlag etter finansieringsvirksomhetsloven § 2‑29 tredje ledd tredje punktum gjelder finansieringsvirksomhetsloven § 2-29 annet ledd fjerde punktum også for verdivurdering av fritidseiendommer.

II

 Endringen trer i kraft 1. juli 2015.

Til toppen