Forskrift om endring av forskrift 26. juli 2004 nr. 1138 om plantevernmidler

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 23.06.2007 med hjemmel i lov 19.desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift om plantevernmidler 26. juli 2004 nr. 1138 gjøres følgende endringer:

Endringene er angitt i kursiv.

§ 3 andre ledd skal lyde
    
 Godkjenningen for makrobiologiske preparater gjelder for et tidsrom på
 10 år. For øvrige preparater gjelder godkjenningen i 5 år dersom annet ikke blir bestemt når godkjenningen blir gitt.


Vedlegg 2 ”Miljøfaremerking” skal byttes ut med vedlagte vedlegg 2.

II   

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 2: ”Miljøfaremerking”

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov