Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2015 med heimel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov