Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2007 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk gjøres det følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer
       Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:
   a) Mjølk:  7 øre pr. liter
   b) Kjøtt av storfe og kalv:  maks. 250 øre pr. kg
   c) Kjøtt av sau og lam:  maks. 200 øre pr. kg
   d) Svinekjøtt:  maks. 300 øre pr. kg
   e) Egg:  60 øre pr. kg
   f) Kjøtt av kylling:  20 øre pr. kg
   g) Kjøtt av kalkun:  20 øre pr. kg
   h) Korn og oljefrø:  maks. 5 øre pr. kg
       Omsetningsrådet sitt arbeidsutval fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2007.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov