Forskrift om endring av forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. november 2005 med hjemmel i lov 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) § 11 og § 33.

I

I forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr skal det gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder merking, registrering og rapportering av storfe, svin, lama og oppdrettshjort.

§ 2 annet ledd første punktum skal lyde:

Forskriften gjelder ikke for svin, lama og oppdrettshjort som holdes som kjæledyr i dyrehold som utelukkende holder kjæledyr.

§ 3 første ledd , første definisjon, skal lyde:

Dyr: Storfe, svin, lama og oppdrettshjort.

I § 3 første ledd femte definisjon (Individnummer) og sjette definisjon (Unikt identitetsnummer) skal følgende ord tas ut: ”og småfe”

§ 3 første ledd niende definisjon som lyder ”Småfe: Sau og geit”, skal oppheves.

§ 7 første ledd nest siste og siste punktum skal lyde:

Individnummer for svin kan likevel bestå av 5 siffer. Individnummer kreves ikke på øremerker til slaktegris.

§ 8 første ledd siste punktum skal lyde:

For svin, lama og oppdrettshjort gjelder at merket skal være forhåndspreget i henhold til § 7 første ledd nr.1 til og med 3, og i de tilfellene individnummeret ikke er forhåndspreget skal nummeret påføres med permanent merkepenn av dyreholder.

§ 9 annet ledd skal oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd.

§ 10 annet ledd skal lyde:

Storfe som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker innen 7 dager etter innførsel. Svin, lama og oppdrettshjort som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med ett lakserødt øremerke innen 7 dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes. Dyret anses å være innført når det har forlatt grensekontrollstasjonen.

§ 11 annet ledd nr. 1 skal lyde:

1) Dyrets unike identitetsnummer. Dette gjelder ikke for slaktegris.

§ 11 annet ledd nr. 4 bokstav d) skal lyde:

d) ved overføring til dyreholdet, dyrets nye individnummer (gjelder ikke slaktegris).

§ 11 siste ledd skal oppheves.

§ 19 skal oppheves.

§ 20 skal oppheves.

§ 26 annet ledd skal lyde:

Svin, lama og oppdrettshjort som er merket før 1. januar 1999, unntas fra kravet til merking i § 8 første ledd jf. § 6 og § 7. Mister dyret et øremerke som er satt inn før 1. januar 1999 eller blir øremerket uleselig, skal dyret likevel merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

§ 26 fjerde ledd oppheves.

Nåværende femte ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde:

Svin, lama og oppdrettshjort som er merket før 1. januar 1999 eller med merke som var tillatt brukt fram til 31. desember 1999, skal likevel, dersom de overføres eller leveres til slakt etter 1. januar 2005, merkes på nytt i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

§ 26 nåværende sjette og syvende ledd blir henholdsvis nytt femte og sjette ledd.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov