Forskrift om endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt og kjøttprodukter

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 25. mars 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 15, § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I direktiv 64/432/EØF (endret ved direktiv 90/423/EØF, direktiv 97/12/EF, direktiv 98/46/EF, direktiv 98/99/EF, direktiv 2000/20/EF, forordning (EF) nr. 535/2002, forordning (EF) nr. 1226/2002, vedtak 2001/298/EF, vedtak 2006/911/EF, vedtak 2007/729/EF, vedtak 2008/984/EF, direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), vedtak 2009/976/EU og beslutning 2014/798/EU), ESA-vedtak 74/94/COL, vedtak 2004/558/EF, direktiv 2003/85/EF, direktiv 2004/68/EF (som endret ved beslutning 2012/253/EU), vedtak 2004/226/EF (som endret ved vedtak 2008/984/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 512, 9 jan 2004 nr. 112, 24 mars 2004 nr. 592, 4 juli 2006 nr. 918, 8 juni 2007 nr. 604, 10 aug 2007 nr. 956, 1 okt 2007 nr. 1103, 11 mars 2009 nr. 341, 7 april 2009 nr. 442, 28 april 2009 nr. 459, 4 feb 2010 nr. 177, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 8 des 2010 nr. 1559, 8 aug 2011 nr. 812, 26 jan 2015 nr. 62.Rettelser: 11.03.2010 (e-postadr.), 07.02.2013 (EØS-henvisninger), 05.02.2015 (EØS-henvisninger).

I

I forskrift 31.12.98 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av ferskt kjøtt og kjøttprodukter gjøres følgende endringer:

§ 4 fjerde ledd skal lyde:
Mindre mengder kjøtt av viltlevende vilt fra egen jakt innen EØS-området er unntatt fra kravet om femkantet stempelmerke. For slikt kjøtt skal det ved grensepassering avgis en skriftelig erklæring til tollvesenet om at kjøttet stammer fra egen jakt, med angivelse av jaktområde og at det er beregnet til egen husholdning.

§ 5 skal lyde:
§ 5 Sertifikat
Med hver forsendelse av ferskt kjøtt og kjøttprodukter, innen EØS-området, skal det følge et handelsdokument som også skal inneholde de opplysningene som er angitt i stempelmerket. Dersom kjøtt eller kjøttprodukt stammer fra virksomheter beliggende i område eller sone med dyrehelserestriksjoner, sendes i transitt gjennom tredjeland eller innføres fra tredjeland, skal forsendelsen følges av et helsesertifikat.

Sertifikatet skal være i original, underskrevet av offentlig veterinær, være utstedt på avsenderdagen, være bestemt for en enkelt mottaker og følge forsendelsen helt frem til bestemmelsesstedet. Sertifikatet skal, ved innførsel fra tredjeland, minimum være utstedt på engelsk.

Ferskt kjøtt og kjøttprodukter som reisende personer tar med i egen bagasje fra EØS-området til bruk i egen husholdning, og mindre forsendelser som enkeltpersoner mottar fra EØS-området og som ikke er beregnet på salg, kan innføres uten slikt sertifikat eller dokument som nevnt i første ledd.

II

Forskriften her trer i kraft straks.

Bestemmelsene i § 5 tredje ledd har tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2003.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov