Forskrift om endring av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 9. september 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 15.

I

I forskrift av 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer gjøres følgende endringer:

Ny § 7 a skal lyde:

§ 7 a. Godkjenning av genmodifiserte fôrvarer og tilsetningsstoffer

Fôrvarer herunder tilsetningsstoffer, som består av, inneholder eller er fremstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, er ikke tillatt omsatt eller markedsført med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Unntak gjelder for:

  1. produkter som omfattes av lov 2. april 1993 nr. 38 (genteknologiloven),
  2. produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte organismer, men hvor

sluttproduktet ikke inneholder materiale fra det opprinnelige genmodifiserte materialet, herunder genmodifiserte prosesshjelpemidler samt fôrmidler og tilsetningsstoffer som er behandlet med genmodifiserte prosesshjelpemidler.

Godkjenningsplikt etter første ledd gjelder ikke ved utilsiktet eller teknisk uunngåelig tilstedeværelse av genmodifisert materiale forutsatt at virksomheten kan dokumentere dette, samt forutsatt:

  1. tilstedeværelse opp til 0,9 % dersom det genmodifiserte materialet er godkjent i EU,
    eller
  2. tilstedeværelse opp til 0,5 % dersom det genmodifiserte materialet har vært risikovurdert og er funnet helsemessig trygt av enten EFSA/EUs vitenskapskomiteer eller den norske Vitenskapskomiteen for Mattrygghet samt at analysemetodikk er offentlig tilgjengelig.

I forbindelse med søknad eller godkjenning kan Mattilsynet stille krav om analysemetodikk, prøvemateriale og sporbarhet mv.

Det stilles krav om angivelse av unik identifikasjonskode for genmodifiserte organismer i ledsagende dokument for produkter som består av eller inneholder slike organismer i forskrift 02.09.05 nr. 1009 om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Fôrvarer og tilsetningsstoff som allerede finnes på det norske markedet pr 15. september 2005, kan fortsatt omsettes forutsatt at det innen 15. mars 2006er sendt melding til Mattilsynet med informasjon om fôrvaren eller tilsetningsstoffet. Innen 15. september 2008 må det for disse fôrvarene og tilsetningsstoffene søkes om godkjenning etter § 7a.

Mattilsynet kan fastsette utfyllende forskrifter for gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf.

§ 25 tredje og fjerde ledd skal lyde:

Et fôrmiddel eller tilsetningsstoff skal både ved omsetning og når det inngår i en blanding merkes med enten ”genmodifisert” eller ”produsert fra genmodifisert [navn på organismen], umiddelbart etter fôrmidlets eller tilsetningsstoffets spesifikke navn når:

  1. fôrmidlet eller tilsetningsstoffet består av eller inneholder genmodifisert organismer, eller
  2. fôrmidlet eller tilsetningsstoffet er produsert fra, men ikke inneholder genmodifiserte organismer. Merkeplikten gjelder også for genmodifiserte fôrmidler og tilsetningsstoffer hvor DNA og protein som stammer fra genmodifiseringen, ikke kan påvises.

Merkeplikt etter første ledd gjelder ikke:

  1. ved uttilsiktet eller teknisk uunngåelig tilstedeværelse av genmodifisert materiale i fôrvarer opp til 0,9 %,
  2. produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte organismer, men hvor sluttproduktet ikke inneholder materiale fra det opprinnelige genmodifiserte materiale herunder genmodifiserte prosesshjelpemidler samt fôrmidler og tilsetningsstoffer som er behandlet med genmodifiserte prosesshjelpemidler.

§ 25 fjerde, femte, sjette, syvende, åttende, niende og tiende ledd blir nytt femte sjette,syvende, åttende, niende og tiende ledd.

I vedlegg 7B, 8E, 9A og 9B gjøres følgende endringer og tilføyelser:

I vedlegg 7B pkt 1.0, vareopplysning nr. 2 erstattes 2. ledd/2. avsnitt med: Genmodifiserte fôrmidler merkes i henhold til § 25

Vedlegg 8E pkt. 1.0, vareopplysning nr. 5B erstattes med: Genmodifiserte fôrmidler merkes i henhold til § 25

I vedlegg 8E pkt 1.0, vareopplysning nr 6 tilføyes: Genmodifiserte produkter merkes i henhold til § 25

I vedlegg 8E pkt 4.0 tilføyes:

4.1.7 Genmodifiserte tilsetningsstoffer

Genmodifiserte tilsetningsstoffer merkes i henhold til § 25

II

Denne forskrift trer i kraft 15. september 2005.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov