Forskrift om fôrvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 7. november 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 15, § 16, § 17, § 21, § 32 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 1 direktiv 87/153/EØF (endret ved direktiv 94/40/EF, direktiv 95/11/EF og direktiv 2001/79/EF), direktiv 93/74/EØF (endret ved direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/29/EF), direktiv 1999/29/EF (endret ved direktiv 2001/46/EF og direktiv 2001/102/EF), direktiv 82/475/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF og direktiv 1991/334/EF), direktiv 2002/32/EF (endret ved direktiv 2003/57/EF, direktiv 2003/5/EF, direktiv 2003/100/EF, direktiv 2005/8/EF, direktiv 2005/86/EF, direktiv 2005/87/EF, direktiv 2006/13/EF, direktiv 2006/77/EF, direktiv 2008/76/EF, direktiv 2009/8/EF, direktiv 2009/141/EF, direktiv 2010/6/EU, forordning (EU) nr. 574/2011, forordning (EU) nr. 277/2012, forordning (EU) nr. 744/2012, forordning (EU) nr. 107/2013, forordning (EU) nr. 1275/2013 og forordning (EU) 2015/186), vedtak 85/382/EØF, vedtak 91/516/EØF (endret ved vedtak 92/502/EØF, vedtak 95/274/EF, vedtak 97/582/EF, vedtak 1999/420/EF og vedtak 2000/285/EF), direktiv 2003/104/EF, forordning (EF) nr. 1831/2003, direktiv 2004/116/EF, vedtak 2007/623/EF, direktiv 2008/38/EF (endret ved direktiv 2008/82/EF, forordning (EU) nr. 1070/2010, forordning (EU) nr. 5/2014 og forordning (EU) nr. 1123/2014), forordning (EF) nr. 767/2009.Endringer: Endret ved forskrifter 28 mai 2003 nr. 641, 30 juni 2003 nr. 976, 27 aug 2003 nr. 1109, 1 okt 2003 nr. 1238, 11 april 2003 nr. 477, 26 aug 2003 nr. 1086, 9 jan 2004 nr. 199, 16 feb 2004 nr. 450, 19 mai 2004 nr. 786, 16 nov 2004 nr. 1469, 12 april 2005 nr. 320, 9 sep 2005 nr. 1044, 25 okt 2005 nr. 1251, 23 jan 2006 nr. 94, 26 okt 2006 nr. 1201, 13 nov 2006 nr. 1263, 20 des 2006 nr. 1519, 29 mars 2007 nr. 511, 31 juli 2007 nr. 941, 20 des 2007 nr. 1694, 6 feb 2009 nr. 148, 3 juni 2009 nr. 585, 14 des 2009 nr. 1538, 14 jan 2010 nr. 65 jf. vedtak 22 feb 2010 nr. 233, 10 feb 2010 nr. 151 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 23 juli 2010 nr. 1138, 12 nov 2010 nr. 1425, 19 april 2011 nr. 427, 29 juni 2011 nr. 728, 6 des 2011 nr. 1235, 2 mai 2012 nr. 396, 2 mai 2012 nr. 397, 1 nov 2012 nr. 1038, 2 juli 2013 nr. 890, 26 sep 2013 nr. 1159, 29 okt 2013 nr. 1274, 19 sep 2014 nr. 1235, 5 mai 2015 nr. 461, 11 mai 2015 nr. 492, 5 okt 2015 nr. 1147. Rettelser: 10.10.2015 (EØS-henvisning).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov