Forskrift om endring av forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 19/5-04 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. § 9 jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (forordning (EF) nr. 1801/2003, forordning (EF) nr. 1847/2003, forordning (EF) nr. 2154/2003, direktiv 2003/100/EF, direktiv 2003/104/EF)

I

I forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer gjøres følgende endringer:

Hjemmelskjeden skal lyde:
Fastsatt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 7. november 2002 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790, endret 16 februar 2004 nr. 450. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 70/373/EØF (endret ved direktiv 72/275/EØF, vedtak 73/101/EØF og forordning (EØF) nr. 3768/85), direktiv 70/524/EØF (endret ved direktiv 82/471/EØF, direktiv 84/587/EØF, forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 93/113/EØF, direktiv 95/69/EF, direktiv 96/25/EF, direktiv 96/51/EF, direktiv 96/66/EF, direktiv 97/6/EF, direktiv 97/72/EF, direktiv 98/19/EF, direktiv 98/92/EF, forordning (EF) nr. 2786/98, forordning (EF) nr. 2821/98, direktiv 1999/20/EF, forordning (EF) nr. 45/1999, direktiv 2001/46/EF, forordning (EF) nr. 2205/2001, forordning (EF) nr. 1756/2002 og direktiv 2003/7/EF), direktiv 79/373/EØF (endret ved forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 86/354/EØF, direktiv 90/44/EØF, direktiv 93/74/EØF, direktiv 95/69/EF, direktiv 96/24/EF, direktiv 97/47/EF, direktiv 98/87/EF, direktiv 1999/61/EF, direktiv 2000/16/EF og direktiv 2002/2/EF), direktiv 82/471/EØF (endret ved direktiv 84/443/EØF, direktiv 85/509/EØF, forordning (EØF) nr. 3768/85, direktiv 86/530/EØF, direktiv 88/485/EØF, direktiv 89/520/EØF, direktiv 90/439/EØF, direktiv 93/26/EØF, direktiv 93/56/EØF, direktiv 93/74/EØF, direktiv 95/33/EF, direktiv 95/69/EF, direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/20/EF), direktiv 83/228/EØF, direktiv 87/153/EØF (endret ved direktiv 94/40/EØF, direktiv 95/11/EF og direktiv 2001/79/EF), direktiv 93/74/EØF (endret ved direktiv 96/25/EF og direktiv 1999/29/EF), direktiv 93/113/EØF (endret ved direktiv 97/40/EF), direktiv 95/53/EF (endret ved direktiv 98/68/EF, direktiv 1999/20/EF, direktiv 2000/77/EF og direktiv 2001/46/EF), direktiv 1999/29/EF (endret ved direktiv 2001/46/EF og direktiv 2001/102/EF), direktiv 71/250/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/27/EF), direktiv 71/393/EØF (endret ved direktiv 73/47/EØF, direktiv 81/680/EØF, direktiv 84/4/EØF og direktiv 98/64/EF), direktiv 72/199/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 84/4/EØF, direktiv 93/28/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/79/EF), direktiv 73/46/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF, direktiv 92/89/EØF, direktiv 98/54/EF og direktiv 1999/27/EF), direktiv 76/371/EØF, direktiv 76/372/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF og direktiv 94/14/EØF), direktiv 78/633/EØF (endret ved direktiv 81/680/EØF og direktiv 84/4/EØF), direktiv 80/511/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF), direktiv 81/715/EØF, direktiv 82/475/EØF (endret ved direktiv 98/67/EF og direktiv 1999/334/EF), direktiv 84/425/EØF, direktiv 86/174/EØF, direktiv 94/39/EF (endret ved direktiv 95/9/EF og direktiv 2002/1/EF), direktiv 98/51/EF, direktiv 1999/27/EF, direktiv 2002/70/EF, direktiv 2002/32/EF (endret ved direktiv 2003/57/EF, og 2003/100/EF), vedtak 98/728/EF, vedtak 85/382/EØF, vedtak 91/516/EØF (endret ved vedtak 92/502/EØF, vedtak 95/274/EF, vedtak 97/582/EF, vedtak 1999/420/EF og vedtak 2000/285/EF), forordning (EF) nr. 1436/98, forordning (EF) nr. 2316/98, forordning (EF) nr. 2374/98, forordning (EF) nr. 2785/98, forordning (EF) nr. 2786/98, forordning (EF) nr. 2821/98, forordning (EF) nr. 639/1999, forordning (EF) nr. 866/1999, forordning (EF) nr. 1245/1999, forordning (EF) nr. 1411/1999, forordning (EF) nr. 1594/1999, forordning (EF) nr. 1636/1999, forordning (EF) nr. 2293/1999, forordning (EF) nr. 2430/1999, forordning (EF) nr. 2439/1999 (endret ved forordning (EF) nr. 739/2000), forordning (EF) nr. 2562/1999, forordning (EF) nr. 2690/1999, forordning (EF) nr. 654/2000, forordning (EF) nr. 1353/2000, forordning (EF) nr. 1887/2000, forordning (EF) nr. 2437/2000, forordning (EF) nr. 418/2001, forordning (EF) nr. 937/2001, forordning (EF) nr. 1334/2001, forordning (EF) nr. 2013/2001, forordning (EF) nr. 2200/2001, forordning (EF) nr. 256/2002, forordning (EF) nr. 1041/2002, forordning (EF) nr. 1252/2002), forordning (EF) nr. 1876/2002, forordning (EF) nr. 2188/2002, forordning (EF) nr. 162/2003), forordning (EF) nr. 261/2003, forordning (EF) nr. 316/2003, forordning (EF) nr. 666/2003, forordning (EF) nr. 668/2003, forordning (EF) nr. 676/2003, forordning (EF) nr. 871/2003, forordning (EF) nr. 877/2003, forordning (EF) nr. 1801/2003, forordning (EF) nr. 1847/2003, forordning (EF) nr. 2154/2003, direktiv 2003/104/EF)

Innledningen til forskriften strykes.

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:

Vedleggene er en del av forskriften.

Ny § 2a skal lyde:

EØS-avtalen vedlegg I med følgende forordninger

 • forordning (EF) nr. 1436/98,
 • forordning (EF) nr. 2316/98,
 • forordning (EF) nr. 2374/98,
 • forordning (EF) nr. 2785/98,
 • forordning (EF) nr. 2786/98,
 • forordning (EF) nr. 2821/98,
 • forordning (EF) nr. 639/1999,
 • forordning (EF) nr. 866/1999,
 • forordning (EF) nr. 1245/1999,
 • forordning (EF) nr. 1411/1999,
 • forordning (EF) nr. 1594/1999,
 • forordning (EF) nr. 1636/1999,
 • forordning (EF) nr. 2293/1999,
 • forordning /EF) nr. 2430/1999,
 • forordning (EF) nr. 2439/1999 (endret ved forordning (EF) nr. 739/2000),
 • forordning (EF) nr. 2562/1999,
 • forordning (EF) nr. 2690/1999,
 • forordning (EF) nr. 654/2000,
 • forordning (EF) nr. 1353/2000,
 • forordning (EF) nr. 1887/2000,
 • forordning (EF) nr. 2437/2000,
 • forordning (EF) nr. 418/2001,
 • forordning (EF) nr. 937/2001,
 • forordning (EF) nr. 1334/2001,
 • forordning (EF) nr. 2013/2001,
 • forordning (EF) nr. 2200/2001,
 • forordning (EF) nr. 256/2002,
 • forordning (EF) nr. 1041/2002,
 • forordning (EF) nr. 1252/2002,
 • forordning (EF) nr. 1756/2002,
 • forordning (EF) nr. 1876/2002,
 • forordning (EF) nr. 2188/2002,
 • forordning (EF) nr. 162/2003,
 • forordning (EF) nr. 261/2003,
 • forordning (EF) nr. 316/2003,
 • forordning (EF) nr. 666/2003,
 • forordning (EF) nr. 668/2003,
 • forordning (EF) nr. 676/2003,
 • forordning (EF) nr. 871/2003,
 • forordning (EF) nr. 877/2003
 • forordning (EF) nr. 1801/2003,
 • forordning (EF) nr. 1847/2003,
 • forordning (EF) nr. 2154/2003

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov