Forskrift om endring av forskrift om fôrvarer av 7. november 2002

Fastsatt av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 30.06.2003

I innledningen til forskriften skal følgende forordninger føres opp:

Rådsforordning 1756/2002/EF, Kommisjonsforordning 1876/2002/EF, Kommisjonsforordning 2188/2002/EF og Kommisjonsforordning 162/2003/EF.

I vedlegg 3 D pkt. 12.0 Enzymer skal punktene 11, 24 og 51 erstattes med følgende vedlegg.

Endringene tre i kraft 1/7-2003.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov